Natječaji i javni pozivi

 

            Na temelju Odluke o sufinanciranju poslijediplomskih doktorskih studija broj: KL: 021-05/08-01/28, URBR: 2176/16-08-01-13 donijete na 28. sjednici Općinskog vijeća i članka 39. Statuta Općine Popovača („Službene novine" Općine Popovača br. 6/01, 7/01, 2/02 i 8/06), Općinsko poglavarstvo Općine Popovača na 71. sjednici održanoj 15. siječnja 2009. god., objavljuje

N A T J E Č A J

za sufinanciranje poslijediplomskih doktorskih

studija u akademskoj godini 2008/2009

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

            OPĆINA POPOVAČA

      OPĆINSKO POGLAVARSTVO

                                                                                      O B J A V L J U J E

                                                                                            JAVNI POZIV

za subvencije u poljoprivredi u 2009. god.

 

 

N A T J E Č A J

za dodjelu poduzetničkih kredita

po Projektu „PODUZETNIČKI KREDITI - 2009" godine

http://www.smz.hr/images/stories/gospodarstvo/09/pk2009.pdf

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Objavljuje

J A V N I P O Z I V

ZA PROJEKT «TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI» ZA 2009.

I.

Predmet javnog poziva je dodjela subvencija Sisačko-moslavačke županije za projekt

≪Tradicijski i umjetnički obrti≫, sukladno Operativnom planu poticanja malog

gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačke županije tijekom 2009. godine..

više na : http://www.smz.hr/images/stories/gospodarstvo/09/TUO09.pdf

Temeljem članka 10. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s
područja Sisačko-moslavačke županije „(Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“,
broj 1/02,10/05, 11/05, 10/06, 14/07 i 21/08.), Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija
Sisačko-moslavačke županije, na sjednici održanoj 2. prosinca 2008. godine donijelo je
Odluku o dodjeli stipendija studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za
akademsku godinu 2008/2009. godinu.

NATJEČAJ
 za dodjeljivanje 2.500 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2009. godinu

http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2590

PRIJAVA ZA DODJELU DRŽAVNIH STIPENDIJA
ZA REDOVITE STUDENTE DEFICITARNIH STUDIJA I
STRUKA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZA 2009.

PRIJAVA ZA DODJELU DRŽAVNIH STIPENDIJA
ZA OSTALE REDOVITE STUDENTE SVEUČILIŠNIH I
STRUČNIH STUDIJA
ZA 2009.

NN 124/08, 27.10.2008.
Klasa: 110-03/08-01/1549
Urbroj: 525-7-08-2 od 23. X. 2008. (2982)
Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 47. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 107/07 i 27/08) te članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj upravi (Narodne novine, br. 8/06, 8/07 i 13/08), Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu u Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

http://www.mps.hr/pdf/natjecaji/JN_-_vjezbenici_NN_124_08.doc

Općina Popovača objavljuje javni natječaj za održavanje javnih površina i groblja na području Općine Popovača