opcinaNa ovotjednoj sjednici kolegija Ureda gradonačelnika usvojena je Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Popovače. Dodjeljuje se ukupno 57 stipendija, a Natječaj je otvoren do 2. studenog 2019. godine.


Na temelju Odluke Gradonačelnika o raspisivanju natječaja i broju stipendija- financijskih potpora za školsku/akademsku godinu 2019./2020. (Klasa:010-06/19-01/102 od 02.10.2019.g.), sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata s područja Grada Popovače („Službene novine Grada Popovače" 6/2015), gradonačelnik Grada Popovače raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija- financijskih potpora učenicima i studentima
za školsku/akademsku godinu 2019./2020.
I.

Za školsku/ akademsku godinu 2019./2020. Grad Popovača raspisuje natječaj za dodjelu financijskih potpora- stipendija za redovne učenike srednjih škola i redovne studente s područja Grada Popovače- ukupno 57 stipendija.
Mjesečni iznosi stipendija su:
- za učenike srednjih škola financijska potpora-stipendija iznosi 300,00 kn
- za studente financijska potpora- stipendija iznosi 500,00 kn
1. Iz sredstava Proračuna Grada planiranih za javne potrebe u socijalnoj skrbi dodijelit će se ukupno 47 stipendija za učenike i studente prema socijalnom kriteriju i to:
a) 35 stipendija- financijskih potpora učenicima srednjih škola
b) 10 stipendija- financijskih potpora redovnim studentima
c) 2 stipendije – financijske potpore za učenike i studente s posebnim potrebama
2. Iz sredstava Proračuna Grada planiranih za učenike i studente po kriteriju uspješnosti i nadarenosti dodijelit će se ukupno 10 stipendija i to:
a) 5 stipendija- financijskih potpora učenicima srednjih škola
b) 5 stipendija- financijskih potpora redovnim studentima.

II.

Pravo prijave na Natječaj imaju:
1. učenici/ studenti koji imaju prebivalište na području Grada Popovače,
2. učenici/ studenti koji su u školskoj/ akademskoj godini 2019./2020. upisani kao redovni učenici/ studenti
3. učenici/ studenti koji nisu korisnici stipendije (državne, županijske i dr.)
Po osnovi socijalnog statusa mogu se prijaviti učenici/studenti čiji mjesečni prihod po članu zajedničkog domaćinstva ne prelazi 30% prosječne plaće u RH za prošlu godinu.
Po osnovi uspješnosti – nadarenosti mogu se natjecati učenici srednjih škola s prosjekom ocjena iznad 4,0 odnosno studenti s prosjekom ocjena iznad 3,5 s tim da se po osnovi uspješnosti- nadarenosti ne mogu natjecati učenici prve godine srednje škole odnosno prve godine fakulteta.
Stipendiju ne mogu ostvariti učenici/studenti koji pohađaju privatne obrazovne ustanove.

III.


Dokumentacija potrebna za prijavu na Natječaj:
Uz zahtjev za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju potrebno je priložiti:
1. Prijavnica za učenike/ Prijavnica za studente,
2. Izjava o neprimanju stipendije iz drugih izvora (sastavni dio prijavnice),
3. Uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
4.Uvjerenje o upisu u školu/fakultet u tekućoj školskoj/akademskoj godini 2019./2020.
5.Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (sastavni dio prijavnice),
6. Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za zadnja tri mjeseca (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, zajamčena minimalna naknada)
7. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu o obavljanju samostalne djelatnosti (obrt, poljoprivreda i sl.) za punoljetne članove zajedničkog domaćinstva,
8. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
Dokazi kojima se ostvaruju dodatni bodovi:
1. učenici ili studenti osobe s invaliditetom,
2. dokaz da u obitelji ima više od troje djece, odnosno da ima u obitelji više učenika srednje škole ili studenata,
3. dokaz da je podnositelj zamolbe dijete bez jednog ili oba roditelja (dokaz: smrtni list), dijete samohranog roditelja ili dijete poginulog/umrlog hrvatskog branitelja (dokaz:smrtni list), invalida Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja.
Uz zahtjev za dodjelu stipendije prema kriteriju nadarenosti, potrebno je priložiti:
1. Prijavnica za učenike/Prijavnica za studente
2. Izjava o neprimanju stipendije iz drugih izvora (sastavni dio prijavnice),
3. Uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
4.Uvjerenje o upisu u školu/fakultet u tekućoj školskoj/akademskoj godini 2019./2020.
5. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno prijepis ocjena s fakulteta u prethodnoj akademskoj godini
Dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca.

IV.

Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom podnose se na urudžbeni zapisnik Grada Popovače ili se šalju preporučeno poštom s naznakom: "Ne otvarati- prijava na Natječaj za dodjelu stipendije- financijske potpore za učenike srednjih škola/ studente" uz obveznu naznaku po kojem se osnovu natječu (socijalni status ili nadarenost) na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdödyja 5.
Natječaj za dodjelu stipendija otvoren je do 2. studenog 2019. godine.
Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.
Obrazac Prijavnice može se izlistati na internetskoj stanici Grada Popovače (www.popovaca.hr).
Nepotpune, kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Klasa: 010-06/19-01/102
Urbroj: 2176/16-01-19-2

Gradonačelnik
Josip Mišković

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
Gradonačelnik

 

PRIJAVNICA ZA UČENIKE
PRIJAVNICA ZA STUDENTE
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU