slike POLJOPRIVREDA VGrad Popovača objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovača.

 

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/0, 129/00, 114/01, 76/06, 141/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 36. Statuta Grada Popovače („Službene novine Grada Popovača broj 6/15- pročišćeni tekst) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovača KLASA: 010-06/20-01/88, URBROJ: 2176/16-01-20-1 od 26. listopada 2020. godine, Gradonačelnik Grada Popovača objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog
zemljišta u vlasništvu Grada Popovača

I.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovača, na području katastarskih općina Popovača, Potok, Osekovo, Stružec, Selište i Volodera koje je predviđeno za poljoprivredne svrhe.
Popis poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica, s kulturama, površinama i početnim cijenama zakupa nalazi se u Prilogu I. ovog javnog natječaja.

II.

Početni iznos zakupnina za nekretnine iz točke I. (Prilog I.) ovog Javnog natječaja utvrđena je prema površinama i kulturi katastarske čestice te jediničnoj zakupnini u kunama prikazanoj po županijama, katastarskim općinama i katastarskoj kulturi sukladno Uredbi o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture (Narodne novine, broj 89/2018).

Površine zemljišta koje su predmet ovog Natječaja predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od pet (5) godina s mogućnošću ranijeg raskida ugovora.

III.

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom natječaju imaju domaće fizičke osobe državljani Republike Hrvatske te pravne osobe i obrtnici registrirani u Republici Hrvatskoj.

IV.

Zakup zemljišta provest će se prikupljanjem pisanih ponuda. 

V.

Rok za predaju ponuda iznosi 8 dana od objave javnog natječaja na službenoj Internetskoj stranici Grada Popovača, oglasnoj ploči Grada Popovača (računajući od prvog sljedećeg radnog dana nakon objave).

VI.

Ako su pod rednim brojem dvije ili više katastarskih čestica, ponuditelj se mora natjecati za sve parcele zajedno za jedinstvenu početnu cijenu.

VII.

Ponuda na javni natječaj mora sadržavati sljedeće podatke:
• ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB fizičke odnosno pravne osobe te prebivalište odnosno sjedište ponuditelja,
• oznaku odnosno redni broj s popisom k.č.br. za koji se dostavlja ponuda i djelatnost koja će se obavljati na zakupljenom zemljištu odnosno osnovne podatke o namjeri korištenja,
• visinu ponuđene zakupnine, a koja ne može biti manja od početne zakupnine utvrđena ovim natječajem pojedinačno po rednom broju zemljišta,
• potpis ponuditelja (a za pravnu osobu i obrtnike i pečat).

Obrazac ponude dostupan je na službenoj Internetskoj stranici Grada Popovača
www.popovaca.hr i prostorijama gradske uprave Grada Popovače.

VIII.

Uz ponudu se kao dokaz o sposobnosti natjecatelja obavezno prilaže:
• preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe),
• za pravne osobe izvod iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice mjesnog nadležnog ureda državne uprave u županiji,
• preslika rješenja u Upisnik OPG-a (za najam potkućnica k.o. Osekovo, dio k.č.br. 1752/1 nije uvjeti,
• potvrda Grada Popovače da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Popovača,
• potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja,
• dokaz prava prvenstva (dosadašnji zakupac ili vlasnik susjedne parcele)
• izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog Javnog natječaja

IX.

Prvenstveno pravo zakupa imaju ponuditelji koji su sudjelovali u natječaju i to:
• ponuditelj koji je bio dosadašnji zakupac ili korisnik predmetnog zemljišta,
• vlasnik susjedne parcele, osim u slučaju okrupnjavanja prednost ima ponuditelj koji okrupnjuje veću površinu,
• navedeni ponuditelj ima prvenstveno pravo zakupa uz uvjet da je ponudio najviši iznos zakupnine, odnosno prihvati najviši iznos postignut natječajem.

X.

Ponude se otvaraju na zatvorenoj sjednici Povjerenstva za provođenje postupka Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovača.

XI.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 8 dana od dana poziva zakupodavca sklopiti ugovor o zakupu.

XII.

Zakupnina za zakup se plaća godišnje. Zakupnik je dužan platiti zakupninu za prvu godinu zakupa u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora o zakupu u visini razmjerno razdoblju koje je preostalo do kraja godine, a za svaku sljedeću godinu do 31. prosinca tekuće godine.

XIII.

Ponude za natječaj dostavljaju se osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu Grada: Grad Popovača. Trg grofova Erdödyja 5, 44317 Popovača, u zatvorenoj omotnici s napomenom „NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA-NE OTVARAJ“.

XIV.

O rezultatu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup zemljišta.

XV.

Gradonačelnik Grada Popovača pridržava pravo poništiti ovaj Javni natječaj bez posebnog obrazloženja kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

XVI.

Smatra se da ponuditelj podnošenjem ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta na ovom Javnom natječaju, koja sadrži njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu Gradu Popovača za prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim stranicama i u Službenim novinama Grada Popovača, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

XVII.

Ovaj Javni natječaj s pripadajućim Prilogom I. objavljuje se na službenim Internetskim stranicama Grada Popovača, oglasnoj ploči Grada Popovača i dostavlja se svim Mjesnim odborima na čijem se području zemljište nalazi.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK

 
KLASA: 320-01/20-01/06
URBROJ: 2176/16-4/5-20-1 
Popovača, 26.10.2020.

Gradonačelnik
Josip Mišković, v.r.

Prilozi:

1. Prilog 1- POPIS PARCELA ZA ZAKUP

2. Obrazac PONUDA- Zakup POTKUĆNICA

3. Obrazac PONUDA- Zakup OSTALO ZEMLJIŠTE

4. IZJAVA o prihvaćanju uvjeta Natječaja