opcinaNa temelju članka 10. Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovača i članka 36. Statuta Grada Popovača („Službene novine Grada Popovača“ broj 6/15-pročišćeni tekst), u postupku provođenja javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovače, gradonačelnik Grada Popovače donio je dana 13. siječnja 2021. godine sljedeću


O D L U K A
o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovača


I.


Poništava se Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grad Popovača KLASA: 320-01/20-01/06, URBROJ: 2176/16-04/5-20-1 od 26.10.2020. godine objavljen na internetskoj stranici Grada Popovača i oglasnoj ploči Grada Popovače.


II.


Grad Popovača do kraj siječnja 2021. godine donijet će novu Odluku o raspisivanju Javnog natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta i građevinskog neizgrađenog zemljišta u vlasništvu Grada Popovače.


III.


Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

IV.


Obavijest o donošenju ove Odluke bit će dostavljena svim ponuditeljima koji su predali ponudu na navedeni Javni natječaj.

 

V.


Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Popovače te na službenoj mrežnoj stranici Grad Popovače.

Gradonačelnik
Josip Mišković, v.r.